Høsten 2020 startet Sweco første fase av forprosjektet for Nye Aker Sykehus. Arbeidet blir gjort i samarbeid med RATIO arkitekter, Arkitema, og Erichsen & Horgen, og omhandler systemløsninger og arealbruk for hele sykehusområdet. Nå er andre fase av prosjektet med videreutvikling i gang.

«Blågrønne» tak over nye Aker sykehus
Tiårets prosjekt i Norge kan få blågrønne tak. Vil alle fremtidens bygg se grønne ut i fugleperspektiv?


Foreløpig skisse av Nye Rikshospitalet.
Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet    


Tiårets prosjekt

Nye Aker Sykehus er et av de største prosjektene i Norge dette tiåret, med en investeringsramme på ca. 14,5 milliarder kroner. Når det nye sykehuset etter planen står ferdig i 2030, skal det være et akuttsykehus med lokal-, område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk.

– Å jobbe i et så stort tverrfaglig prosjekt er inspirerende, særlig fordi man lærer mye nytt om utfordringer som de andre fagene har og hvordan dette kan løses i grensesnittet mot eget fag, sier Øystein Rapp, fagansvarlig for overvann og flom i prosjektet.

Den totale brutto arealrammen for sykehuset er på ca. 171 000 kvadratmeter, hvorav 152 000 av disse er nybygg mens 19 000 er ombygging av eksisterende bygningsmasse
Hva med overvannet?

På grunn av svært høy andel bebyggelse og tette flater på bakkeplan samt knapphet på grønne arealer i prosjektet, er det nødvendig å etablere relativt store fordrøyningsvolumer eller regnbedsløsninger på bakkenivå for å håndtere regnet som er estimert å falle over sykehusområdet.  

Sweco har utarbeidet forslag til overvannsløsninger for hele planområdet basert på et totalt påslipp til kommunalt overvannsystem fra hele planområdet på 60 l/s. Løsningen er sammensatt.

– Det er planlagt løsninger med ca. 40 % blågrønne tak, samt ca. 3 000 m2 med regnbed og åpne kanalløsninger. I tillegg vil det benyttes mindre småskala-infiltrasjonsløsninger der dette er mulig, samt alternative løsninger som lukket fordrøyning der annet ikke er mulig, forklarer Øystein.
Tower block, Urban design, Sky, Cloud, Building, Plant, Tree, Neighbourhood

Foreløpig skisse av Nye Aker Sykehus.
Illustrasjon: Team Aker    

Foreløpig skisse av Nye Aker Sykehus.
Illustrasjon: Team Aker    

Foreløpig skisse av Nye Aker Sykehus.
Illustrasjon: Team Aker    

Tak(tisk)

I prosjektet er det planlagt å bruke «blågrønne tak», fordi disse både «forbruker», forsinker og fordrøyer regnvann. Fordrøyningseffekten er med andre ord integrert i taket, slik at man oppnår både den effekten et grønt tak har og en fordrøyningseffekt i seg selv. Det bidrar til at overskytende vannmengde kan føres direkte fra taket og til overvannsledning i grunnen.

Bruk av grønne og blågrønne tak er også positivt fordi de bidrar til redusert isolasjonsbehov, støydemping og biologisk mangfold. Takene er også temperaturregulerende og brannhemmende, samt at de er finere å se på. Om ikke det var nok, kan man også legge takterrasser og -hager på de blågrønne takene, ved at fordøyningsvolumet ligger under terassehellene eller treplattingene.
Ulempene ved bruk av blågrønne tak er med andre ord få, og dukker først opp hvis man må forsterke en takkonstruksjon. På nye bygninger som Aker sykehus skal man ha så tunge takkonstruksjoner at dette ikke er ansett å bli nødvendig.

«Ofte er nye løsninger dyre, men ved å legge blågrønne tak kan man faktisk også spare penger. Det blir rimeligere fordi kostnaden for de blågrønne tak-løsningene er lavere (per m3 vann) enn nedgravde fordrøyningsmagasiner.»

– ØYSTEIN RAPP
fagansvarlig for overvann og flom i prosjektet.

Foreløpig skisse av Nye Rikshospitalet.
Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet    


Blågrønn fremtid

Fenomenet med bruk av blågrønne tak er nytt i Norge, og har kun vært gjort ved noen få tilfeller.

Energi på tak i kombinasjon med grønne eller blågrønne tak er en ønsket løsning fra Oslo kommune der det er gjennomførbart, og byggherren har godkjent at Sweco jobber videre med disse planene.

Nylig ga også Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten en tilbakemelding på planene om at de antageligvis vil akseptere de foreslåtte løsningene i en framtidig ramme- eller igangsettingstillatelsessøknad (som er det lengste de kan gå i denne fasen).

– Om vi skal være med på detaljprosjekteringen eller ikke, vet vi ikke enda. Nå går vi over i en fase hvor vi jobber mer med detaljer rundt hvilke deler av takflatene som kan være blågrønne, utfordringer med takgjennomføringer for diverse tekniske installasjoner på taket og dialog med leverandører rundt dette. Det som er helt sikkert er at blågrønne tak vil være en av flere framtidsrettede løsninger for god klimatilpasning og håndtering av regnvann, avslutter Øystein.
Foreløpig skisse av Nye Rikshospitalet.
Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet    

Flere saker om Sweco 100 år:

Bicycle frame, Metropolitan area, Urban design, Commercial building, Plaza, Pedestrian, City, Facade, Mixed-use

REPORTASJE

Under jorda

Haukeland Sykehus får Bergens første underjordiske holdeplass.
Composite material, Foundation

HISTORIEN BAK

Vil alle fremtidens broer bygges uten tegninger?

Water resources, Road surface, Urban design, Sky, Plant, Cloud, Infrastructure, Asphalt, Tree, Thoroughfare

HISTORIEN BAK

Longyearbyen

– om tinende permafrost, isbjørn og firmavåpen
Cloud, Sky, Atmosphere, Mountain, Sunlight, Highland, Cumulus, Horizon
Bicycle frame, Metropolitan area, Urban design, Commercial building, Plaza, Pedestrian, City, Facade, Mixed-use
Land lot, Urban design, Residential area, Daytime, Property, Infrastructure, Architecture, Neighbourhood, Biome, Tree

«Blågrønne» tak over Aker sykehus

Font, Text

© 2021 Sweco AB